Telefon: 0224 220 84 24

 

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAÖZELLİKLERİNİİSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

 

Bilindigi gibi son yıllarda daha yüksek üretim elde etmek amacıyla yeni iplik egirme yöntemleri gelistirilmistir. Bununla birlikte yeni yöntemlerin hiçbiri uygulamada ring egirmenin esnekligine sahip olmadıgından ring iplikçiligi bugün hala en yaygın kullanılan iplik egirme yöntemidir (1). Ring iplikleri mevcut iplik tipleri içerisinde en iyi özelliklere sahip olmasına ragmen yine de mükemmel degildir. Bunun sebebi egirme geometrisi içerisinde yer alan egirme üçgenidir. Bu egirme üçgeni ipliklerin birtakım fiziksel özelliklerini olumsuz olarak etkilediginden bu sorunu giderici yeni bir egirme sistemi olarak kompakt iplik egirme sistemi gelistirilmistir (2). Kompakt egirme sistemi, çekim aparatından çıkan elyaf bandını azaltıp daraltması ve egirme üçgenini ortadan kaldırması sayesinde iplik kalitesiniyükseltmektedir (3,4,5). Kompakt iplikçilikte,liflerin iplik yapısı içerisine daha iyi katılımları sonucunda ipligi olusturan liflerin büyük bir çogunlugu iplik özelliklerine katkıda bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak konvansiyonelring ipligi ile karsılastırıldıgında daha az tüylü, daha düzgün yüzeyli, daha mukavemetli, uzama oranı daha yüksek ve daha sıkı iplik yapısı ortaya çıkmaktadır (6). Ring iplikleri, dokuma ve örme teknolojisinde oldukça yaygın olarak kullanılmakta olup, son yıllarda daha düzgün ve yumusak tutumlu yüzeyler elde etmek için kompakt ipliklerin örme teknolojisinde kullanımı da artıs göstermistir. Bu çalısmada, kompakt ipliklerin konvansiyonel olarak kullanılan ring ipliklere göre sagladıgı üstünlükleri görebilmek için, kompakt ipliklerden örülen kumasların bazı özellikleri, aynı sartlarda ring ipliklerden üretilen örme kumaslarla karsılastırılmıstır. Kompakt ipliklerin yapısındaki farklılıkların örme kumas üzerinde olusturacagı etkilerin belirlenmesi amaçlanmıstır. Bunun için, aynı harmandan % 100 pamuklu ring ve kompakt iplik egirme sistemleri ile elde edilen ipliklerden süprem, ribana ve interlok konstrüksiyonlarında örme kumaslar isletme sartlarında üretilmistir. Bu kumaslara gramaj, patlama mukavemeti ve pilling testleri uygulanarak, iplik egirme sistemi ve örgü yapısının söz konusu fiziksel özelliklere etkisi incelenmistir.Ayrıca iplik özellikleri de istatistiksel olarak degerlendirilmistir. Literatürde konu ile ilgili rastlanan bazı arastırmalar asagıda özetlenmistir.çalısmalarında ring, rotor ve friksiyon egirme sistemlerinden egrilen ipliklerin yapısal ve fiziksel özelliklerini karsılastırmalı olarak incelemislerdir. _plik yapısı temel alınarak ipliklerin fiziksel özellikleri arasındaki farklılıklar açıklanmıstır. Sonuçlara göre; en yüksek lif migrasyonunuring iplikçilik göstermis olup, bunu sırasıyla rotor ve friksiyon iplik izlemistir. Lif migrasyonu da dogru orantılı olarak mukavemeti de etkilemis, en yüksek kopma uzama degerlerinin bükümden dolayı friksiyon ipliklerde oldugu belirtilmistir. çalısmasında aynı harmandan Ne 30/1 numarada ring ve kompakt iplikler üretmistir. Üretilen ipliklerin özellikleri incelendikten sonra, yuvarlak örme makinesinde süprem yapıda kumaslar elde edilmistir. Kumaslar aynı boyama isleminden geçtikten sonra, ham ve boyalı kumasların boncuklanma dayanımı, patlama mukavemeti, yıkama sonrası görüntüleri,boya alma ve hidrofilite gibi bazı özellikleriincelenmistir. Ring ipliklere göre kompakt ipliklerin tüylülügünün önemli derecede daha düsük, mukavemet ve kopma uzamasının ise önemli derecede daha yüksek oldugu tespit edilmistir. Kompakt ipliklerden örülen kumasların boncuklanma egilimi daha az çıkmıstır. Yıkama sonrası görünümlerine bakıldıgında kompakt ipliklere ait kumasın 10 yıkama sonrası yüzey görünüsü, ring ipliklere ait kumasın 5 yıkama sonrasındaki yüzeyi gibi görünmektedir. Boyama sonu spektrofotometrede yapılan ölçümde, kompakt iplige ait kumasın rengi ring iplige ait kumasın renginden daha koyu olarak tespit edilmistir (8). çalısmasında % 100 penye pamuk ring ve kompakt ipliklerden elde edilmis süprem örgü kumasların patlama mukavemetleri ile boncuklanma egilimlerini incelemistir. Üretilen iplikler Ne 30, Ne 40 ve Ne 50 olmak üzere 3 farklı numarada olup, tüm ipliklerin büküm katsayısı a =3,75’dir. Üretilen iplikler kullanılarak süprem örme kumaslar elde edilmis, bu kumaslara ön terbiye ve boyama islemleri uygulanmıstır. Test sonuçlarına göre; kompakt ipliklerden elde edilen örme kumasların patlama mukavemetinin aynı numara ve büküm degerine sahip ring ipliklerden elde edilen kumasların patlama mukavemetinden daha fazla oldugunu tespit etmistir. Boncuklanma testi sonuçlarından; kompakt iplikler kullanılarak elde edilen kumasların daha düsük boncuklanma egilimine sahip oldugu görülmüstür konvansiyonel ring ve kompakt iplikçilik sistemlerinden elde edilen ipliklerden üretilen örme kumasları inceledikleri çalısmalarında, özellikleri birbirine yakın olan iki harmandan 20 tex inceliginde ring ve kompakt iplikler elde edilmis, bu ipliklerden farklı ilmek iplik uzunlugunda süprem kumaslar üretilmis ve terbiye isleminden geçirilmislerdir. Degerlendirmelere göre; çesitli yıkama devirlerinden sonra ring ipliginden elde edilen kumaslar çok tüylü bir yüzeye sahip olurken, kompakt iplikten elde edilen kumaslar ise orijinal görüntüsüne oldukça yakın sonuçlar vermistir. Pilling dayanımı ve patlama mukavemeti degerleri artan ilmek iplik uzunlugu ile azalmıs, kompakt ipliklerden üretilen kumaslar, ring ipliklerden üretilenlere göre daha az pilling egilimi göstermis ve daha yüksek patlama mukavemeti degerleri almıstır. Ayrıca kompakt ipliklerden üretilen kumasların DE degerleri daha yüksek olarak belirlenmistir.15, 18, 20, 25, 30 ve 40 tex numaralarında ring, kompakt ve rotor iplik üretim sistemlerinden elde edilen pamuklu ipliklerin kalite parametrelerini analiz etmislerdir. Kullanılan serit ve fitiller karde ve penye hatlarından elde edilmistir. İplik kalitesinin seçilmis temel parametrelerinin  mukavemet, kopma uzaması, düzgünsüzlük, tüylülük ve hata sayısı fonksiyonel bagıntılarını tespit etmislerdir. Lineer yogunlugun artısıyla, mukavemet, kopma uzaması ve tüylülük artmıstır. İncekalın yer ve neps sayısının degeri nonlineer regresyon analiziyle modellenmistir. İpligin lineer yogunlugunun artısıyla, hata sayısı azalmıstır. Penye kompakt iplikler, karde kompakt ipliklerle karsılastırıldıgında, daha düsük mukavemet, daha az düzgünsüzlük ve daha az tüylülük egilimi göstermislerdir. Rotor ipliklerin önemli kalite özellikleri olan; düzgünsüzlük, hata sayısı ve tüylülük degerleri ring ipliklerden daha iyi düzeyde belirlenmistir (11).  reaktif boyama öncesi ve sonrası örme kumasların bazı fiziksel özelliklerini inceledikleri çalısmalarında, aynı harmandan % 100 pamuklu, iki farklı büküm faktöründe ve numarada ring ve kompakt iplikler üretilmis, bu ipliklerden 3 farklı sıklıkta süprem, ribana ve interlok konstrüksiyonlarında kumaslar elde edilmistir. Çalısma sonuçlarına göre; kompakt iplikler ring ipliklere göre daha avantajlı olarak tespit edilmis, kompakt ipliklerden üretilen örme kumasların pilling ve patlama mukavemeti degerleri daha iyi çıkmıstır. Asınma dayanımına iplik üretim tipinin ve büküm faktörünün etkisi görülmemis, kompakt ipliklerden elde edilen örme kumasların renk verimi çok az miktarda daha yüksek olarak tespit edilmistir. Ayrıca; iplik üretim tipinin may dönmesi ve sürtünme haslıgına etkisinin olmadıgı da belirtilmistir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Bu çalısmada aynı harmandan % 100 pamuklu Ne 30 ve Ne 40 numaralarında ring ve kompakt iplikler üretilmistir. Kullanılan pamuk elyafının USTER HVI 900 test ekipmanı ile fiziksel özellikleri Adana Ticaret Borsası laboratuarında standart atmosfer sartlarında (20±2ºC sıcaklık ve %65±2 bagıl nem) tespit edilmis olup Tablo 1’de test sonuçları görülmektedir. Üretimde kullanılan pamuk harmanının çesitli yerlerinden toplanarak olusturulan elyaf numunesinden 5 ölçümün ortalaması alınmıstır. HVI sonuçlarına göre kullanılan pamuk elyafı lif uzunlugu bakımından “orta uzunlukta” dır. Uniformite indeksi yüksektir. Bu durum uzunluk dagılımının iyi oldugunu göstermektedir. 27,4 mukavemet degeriyle “saglam” lif grubunda olup, liflerin uzama %’si oldukça yüksektir. 4,56 mikroner degeriyle “orta ince”likte olup, kısa elyaf indeksi çok düsüktür (13). Ring ipliklerin üretimi Rieter G33, kompakt ipliklerin üretimi ise Rieter K44 makinelerinde gerçeklestirilmistir. Çalısmada kullanılan ipliklerin özellikleri ile bu ipliklerden üretilen 12 farklı kumasın özellikleri Tablo 2’de verilmistir. Süprem kumaslar 32” çapında 28 E incelikte, ribana kumaslar 30” çapında 18 E incelikte, interlok kumaslar ise 30” çapında 24 E incelikte yuvarlak örme makinesinde üretilmislerdir. Ayrıca deneysel çalısma sonuçlarının daha net görülebilmesi ve yorumlanabilmesi için kumaslar yine Tablo 2’deki gibi kodlanmıs olup, çalısmanın geri kalanında bu kodlamalar kullanılmıstır.

Yöntem

Üretilen ipliklere ve 12 farklı ham kumasa uygulanan testler ve standartları Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmistir. 12 adet kumas numunesine 3 farklı test uygulanarak toplam 36 adet test yapılmıstır. Kumas numuneleri test edilmeden önce 1 hafta 20±2ºC sıcaklıkta ve % 65±2 nem degerlerine sahip laboratuar sartlarında bekletilerek birçok arastırmacının da (10,14,15, 16,17) uyguladıgı kuru relaksasyon islemine tabi tutulmustur. Kuru relaksasyon islemiyle kumasların iç gerilimden kurtulup, boyutlarının degismez hale geldigi belirtilmektedir.

DENEYSEL ÇALISMA VE

BULGULAR

Yapılan testler ve degerlendirmeleri asagıda sunulmustur.

İplik Testleri

İplik numarası tayininde her bobin için 120 yardalık 5’er test, iplik mukavemeti tayininde her bobin için 10’ar test, iplik düzgünsüzlügü, iplik hataları ve iplik tüylülügü testlerinde ise her bir bobinden 5 er adet 400 m’lik iplik üzerinden degerlendirilerek test yapılmıstır. Sonuçların çok fazla yer kaplamaması açısından her test için ölçülen tüm degerler yerine, ortalama degerler verilmistir.

İplik Test Sonuçları

Ne 30/1, Ne 40/1 ring iplik ve Ne 30/1, Ne 40/1 kompakt ipliklere bobin formunda yapılan iplik test sonuçları asagıda verilmistir (Tablo 5). Söz konusu iplik kalite özelliklerini istatistiksel olarak degerlendirebilmek için SPSS 10.0 istatistik programı kullanılmıs, degerlendirme yöntemi olarak da bagımsız iki örnek t testi uygulanmıstır. t testi, iki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadıgını arastırmak için kullanılır ve bir gruptaki ortalamanın diger gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadıgını belirler. SPSS programı üç farklı t testi alternatifi sunmakta olup, bunlar; bagımsız iki örnek t testi, bagımlı iki örnek t testi, tek örnek t testi’dir. Uygulamalarda en çok kullanılan bagımsız iki örnek t testi olup, bu çalısmada da iplik özelliklerinin karsılastırılmasında bagımsız iki örnek t testi kullanılmıstır. Bagımsız iki örnek t testi, iki farklı örneklem grubunun ortalamalarını karsılastırmaktadır. Analiz sonucunda el- de edilen önem dereceleri (p) _=0,05 önem seviyesi ile degerlendirilip, p degeri 0,05’ten küçük olan gruplar arasında “istatistiksel olarak önemli farklılık vardır” seklinde yorumlanmaktadır. Ne 30/1 ve Ne 40/1 ring ve kompakt ipliklere ait bagımsız iki örnek t testi sonucunda elde edilen önem dereceleri verilmistir. Ne 30/1 ring-Ne 30/1 kompakt ve Ne 40/1 ring-Ne 40/1 kompakt iplikler karsılastırıldıgında, iplik üretim yönteminin iplik özelliklerini etkiledigi söylenebilmektedir. Ring ve kompakt iplik üretim sistemlerinden elde edilen Ne 30/1 iplikler karsılastırıldıgında, düzgünsüzlük degerleri dısında (U% ve CVm%), diger özellikler arasında _=0,05 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmustur. Bu fark; ince yer, neps, tüylülük, kopma kuvveti, kopma uzaması, Rkm ve kopma isi degerlerinde kompakt iplikler lehinedir. Ne 40/1 ring ve kompakt iplikler karsılastırıldıgında ise; bütün kalite özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oldugu ve Ne 40/1 kompakt ipliklerin, Ne 40/1 ring ipliklere göre daha iyi özellikler tasıdıgı tespit edilmistir. Aynı üretim sisteminden elde edilmis Ne 30 ve 40 numaralarındaki ipliklerin (Ne 30/1 ring-Ne 40/1 ring ve Ne 30/1 kompakt-Ne 40/1 kompakt) özellikleri karsılastırıldıgında; her iki iplik üretim sisteminden elde edilen iki farklı numaradaki ipliklerin kopma uzaması ve Rkm degerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıstır (kompakt ipliklerde kalın yer degerleri arasında da fark çıkmamıstır). Diger özellikler arasında ise anlamlı bir fark tespit edilmistir. Her iki üretim sisteminden elde edilen ipliklerde, numara arttıkça (iplik inceldikçe) U%, CVm%, ince yer ve neps degerleri artmıs, tüylülük, kopma kuvveti, kopma uzaması, Rkm ve kopma isi degerleri ise azalmıstır.

KumaTestleri

Ring ve kompakt ipliklerden örülen kumaslara uygulanan testler ve sonuçları sagıda verilmistir.

 Gramaj Tayini Test Sonuçları

5 ölçümün ortalaması alınarak gramaj tayini testi gerçeklestirilmistir. Test sonuçlarına bakıldıgında, aynı doku konstrüksiyonuna sahip kumaslar arasında iplik üretim tipine baglı olmaksızın iplik numarası arttıkça gramaj degerinin azaldıgı görülebilmektedir. En yüksek gramaja sahip kumas interlok olup, bunu sırasıyla ribana ve süprem izlemistir. _nterlok kumaslar ribana kumaslar gibi çift plakalı makinelerde örülmekte olup, esnekligi ribanadan azdır ve temel örgü yüzeyleri içerisinde en stabil olanıdır. Ribana kumaslar da sade bir yapıya sahip olan süprem kumaslardan daha kalındır. Gramaj testi sonuçlarının kumasların bu özelliklerini destekledigi görülmektedir.

 Martindale Pilling Test Sonuçları

Martindale pilling testi 2 ölçümün ortalaması alınarak yapılmıs olup, test sonuçları Sekil 4-5’de verilmistir. Pilling (boncuklanma) kumas yüzeyi üzerinde, bazen yabancı elyaf veya yabancı madde gibi kirliliklerin de ilavesiyle, liflerin küçük topaklar seklinde bir araya geldigi fiziksel bir islem olarak tanımlanabilmektedir (19). Sekil 4- 5’deki pilling sonuçları degerlendirildiginde genelde söz konusu ipliklerden üretilen kumasların pilling egilimlerinin birbirlerine göre çok fazla degismedigi ve devir sayısı arttıkça pilling degerlerinin düstügü söylenebilmektedir. Ring ipliklerle karsılastırıldıgında kompakt iplikler daha az tüylülük, daha düzgün yüzey, yüksek parlaklık ve gelismis mekanik ve fiziksel özelliklere sahiptir (20). Kompakt iplikçilik sisteminde hemen hemen tüm liflerin iplik bünyesinde yer alması daha mukavemetli ve düzgün bir yapıda iplik üretilmesini saglamaktadır. Dolayısıyla kompakt ipliklerden üretilen örme kumaslarda yüzeye sıkı bir sekilde tutunmus olan liflerin sürtünme vb. etkiler sonucu yüzeye çıkması çok kolay olmamaktadır. Ring iplikçiliginde ise iplik çekirdeginden sarkan liflerden dolayı tüylülük daha fazla olup, bu tüycükler çok daha kolay yüzeye çıkıp lif boncukları olusturabilmektedir. Ancak burada ring ve kompakt ipliklerden örülen kumasların boncuklanma egiliminde çok büyük farklılıkların görülmemesinin nedeninin iplik bükümünden kaynaklandıgı düsünülmektedir. Çalısmada kullanılan ring ipliklerin büküm katsayısı kompakt ipliklerin büküm katsayısından daha fazladır. Büküm katsayısının artmasıyla iplik yapısının daha da sıklastıgı ring ipliklerinde, yüzeye çıkan lif sayısının azalması pilling egiliminin azalmasının sebebi olabilmektedir. Her iki iplik tipi ve numarası için, süprem, ribana ve interlok kumaslarda düsük bükümlü kompakt ve yüksek bükümlü ring ipliklerden örülen kumasların pilling egilimleri arasında çok büyük bir farklılıgın olmaması, maliyetin azaltılması açısından düsük bükümlü kompakt ipliklerin daha yaygın kullanılabilecegini desteklemektedir.

Patlama Mukavemeti Test Sonuçları

Örme kumaslarda ilmek ve çubuk yönlü kopma mukavemetini ölçmek çok saglıklı test sonuçları vermemektedir. Bu nedenle özellikle örme kumaslarda çok yönlü kuvvetlere karsı mukavemet tayinini yapan patlama mukavemeti testi oldukça önemlidir. Patlama mukavemeti testi 5 ölçümün ortalaması alınarak yapılmıs olup, test sonuçları Sekil 6’da verilmistir.  test sonuçları incelendiginde hem ring hem de kompakt ipliklerden üretilen kumaslarda iplik numarası arttıkça patlama mukavemeti degerinin azaldıgı görülmektedir. Gramaj test sonuçlarına benzer sekilde en yüksek patlama mukavemeti degerleri interlok kumaslarda tespit edilmis, bunu ribana ve süprem kumaslar izlemistir. Kompakt iplikçilik sisteminde egirme üçgeninin olabildigince küçültülmesi ve liflerin iplik yapısı içerisinde yer alması daha mukavemetli bir iplik yapısı olusturdugundan, bu özellik kumas mukavemetinde de kendini göstermistir. Kompakt ipliklerle elde edilen kumaslardaki patlama mukavemeti degerlerinin, ring ipliklerle elde edilen kumasların patlama mukavemeti degerlerinden % 2.1 ile % 17.6 arasında daha fazla oldugu tespit edilmistir.

İSTATİSTİKSEL BULGULAR

Yapılan deneysel çalısmalar neticesinde elde edilen sonuçlara Design- Expert 6.0.1 istatistik programı kullanılarak

İ=0,05 anlamlılık seviyesinde varyans analizi yapılmıstır. Elde edilen ANOVA tabloları ve model grafikleri asagıda özetlenmistir. 

GENEL DEGERLENDİRME VE SONUÇLAR

Bu çalısmada, aynı harmandan eslenik olarak üretilen ring ve kompakt ipliklerin özellikleri ile bu ipliklerden üretilen

örme kumasların seçilmis bazı özellikleri incelenmistir. Yapılan deneysel çalısmalar neticesinde elde edilen

sonuçlar asagıda özetlenmistir.İ İplik üretim yönteminin iplik kalite özelliklerini etkiledigi belirlenmistir.Ne 30/1 ring ve kompakt iplikler karsılastırıldıgında, düzgünsüzlük degerleri dısında (U% ve CVm%), digerözellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmustur. Ne 30/1 kompakt ipliklerin ince yer,neps, tüylülük, kopma kuvveti, kopma uzaması, Rkm ve kopma isi degerleri ring ipliklere göre daha iyi çıkmıstır. Ayrıca; Ne 40/1 ipliklerin bütün kalite özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduguve Ne 40/1 kompakt ipliklerin, Ne 40/1 ring ipliklere göre daha iyi özellikler tasıdıgı belirlenmistir. İ Ne 30/1 ring-Ne 40/1 ring ve Ne 30/1 kompakt-Ne 40/1 kompakt iplik özellikleri karsılastırıldıgında; her iki iplik üretim sisteminden elde edilen iki farklı numaradaki ipliklerin kopma uzaması ve Rkm degerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmemistir. Her iki üretim sisteminden elde edilen ipliklerde, numara arttıkça (iplik inceldikçe) U%, CVm%, ince yer ve neps degerleri artmıs, tüylülük, kopma kuvveti, kopma uzaması, Rkm ve kopma isi degerleri ise azalmıstır. Kompakt iplikler lehine alınan bu sonuçlar Dönmez Kretzschmar ve digerleri (2007)’nin yaptıkları çalısma sonuçlarını desteklemektedir. Ayrıca, iplik numarası arttıkça (iplik inceldikçe) iplik hatalarının ve düzgünsüzlüklerin daha açık bir sekilde ortaya çıktıgı söylenebilmekte olup, benzer yorumlar söz konusu çalısmada da belirtilmistir. 3 farklı konstrüksiyonda üretilen kumasların gramaj degerlerinin iplik üretim tipinden, iplik numarasından ve örgü tipinden etkilendigi belirlenmistir. Kompakt ipliklerden üretilen kumaslar ring ipliklerden üretilenlere göre, Ne 30 numara iplikten üretilen kumaslar Ne 40 numara iplikten üretilen kumaslara göre, interlok kumaslar ribana ve süpreme göre daha yüksek gramaj degerinde tespit edilmistir. Örme kumaslarda iplik numarasının ve örgü yapısının kumas gramajını etkiledigi bilinmektedir. Bu çalısmada, iplik üretim tipinin de kumas gramajı üzerinde etkili oldugu tespit edilmisse de, bu durumun özellikle Sekil 7’deki etkilesimden de anlasılabilecegi gibi kumas konstrüksiyonuna baglı oldugu söylenebilmektedir. Kumasların patlama mukavemeti degerleri de iplik üretim tipinden, iplik numarasından ve örgü tipinden etkilenmektedir. Ring iplikçilik sistemine göre daha mukavemetli iplik üretimine imkân saglayan kompakt iplikçilik sisteminden elde edilen kumasların da yüksek mukavemete sahip olması beklenen bir sonuçtur. Benzer sekilde Çeken ve Göktepe (2005)’in yaptıgı çalısmada da ring iplikler kompakt ipliklerden daha yüksek büküme sahip olmasına ragmen, kompakt ipliklerden üretilen örme kumasların patlama mukavemeti degerleri daha yüksek olarak tespit edilmistir. Daha düsük büküm katsayısına sahip olan kompakt iplikler kullanılarak daha mukavemetli ve daha yumusak tutumlu örgü kumaslar üretilebilecegi bu sonuçlarla desteklenmektedir. aynı büküm katsayısında ring ve kompakt ipliklerden üretilen ve terbiye islemi görmüs örme kumaslarda da benzer sonuçları elde etmistir. Kompakt ipliklerden üretilen örme kumaslarla ring ipliklerden üretilen örme kumasların boncuklanma egilimleri arasında çok büyük farklılıklartespit edilmemistir. Çalısmada kullanılan ring ipliklerin kompakt ipliklere göre büküm katsayısının fazla olması, ringiplikten örülmüs kumasların pilling degerlerinin kompakt iplikten örülmüs kumasların pilling degerlerine yakın çıkmasının sebebi olabilmektedir. Özellikle kullanım yerinde boncuklan manın rahatsız edecegi ürünlerde daha düsük büküm katsayısı ile üretilen kompakt ipliklerin kullanımının faydalı olacagı düsünülmektedir.

 
1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.