Telefon: 0224 220 84 24

 

RENK VE ÖRGÜ EFEKTLERİ

Basit Renk ve örgü Efektleri

Örgünün Renk ile Kombinasyonu

Örgü ve renk kombinasyonları ile iki ya da daha fazla renk kullanıl­dığı zaman belli formlarda renk ve örgü efektleri elde edilir. Aynı örgü ile dokunmuş kumaşlarda renk rapo­rundaki değişiklikler yüzeyde de ol­dukça farklı görüntüler oluşturur. Şe­kil 114'te verilen kumaşların örgüleri 3/3 dimi örgüsüdür. Fakat A'daki efekt 2 siyah - 2 beyaz çözgü renk raporu ve beyaz atkı ile, B'deki efekt, beyaz çözgü ve 2 siyah - 2 beyaz atkı renk raporu ile, C'deki efekt ise hem çözgüde, hem de atkı­da 2 siyah - 2 beyaz renk raporu ile elde edilmiştir. Her bir efekt beyaz zemin üzerinde küçük siyah formları içerir. Fakat bu formlar A'da siyah çözgülerle, B'de siyah atkılarla, C'de ise siyah atkılar ile siyah çözgülerin kombinasyonuyla oluşurlar.

Renk ve örgü Efektlerinin Kareli Kağıt Üzerinde Göste­rilmesi

Renk ve örgü efektlerinin kare­li kağıt üzerinde gösterilmesi, tasa­rımcının, dokumaya geçmeden önce sonucu görebilmesi açısından çok ya­rarlıdır. Bunu yapabilmek için de, bi­linmesi gerekenler;

a) Çözgü renk raporu,

b) Atkı renk raporu,

c) Örgüdür.

Şekil 115'te verilen A'dan F'ye kadar olan örnekler işlem basamakla­rını göstermektedir. Burada örgü 3/3 dimi, çözgü ve atkı renk raporları 2 koyu, 2 açıktır. A'da atkı renk ra­poru sol kenarda, çözgü renk raporu ise altta gösterilmiştir. B'de örgü, noktalar ile yerleştirilmiş, C'de koyu renkli çözgüler noktalı alanlarda, D'de ise koyu renkli atkılar noktasız alan­larda doldurulmuştur. E'de C ve D'nin birleşiminden elde edilen sonuç, F'de ise noktalar silindikten sonra tamam­lanmış efekt görülmektedir.

Beliren efekti tam olarak göre­bilmek için bazen birkaç raporun G'de görüldüğü gibi tekrarlanması gerekir. Birden fazla renkle çalışıldığı zaman çalışma yöntemi yine aynıdır. Şekil 116'daki A ve B'de örgü 3/3 dimi, çözgü ve atkı renk raporları: 2 koyu, 2 orta, 2 açıktır, önce çözgüdeki renk raporuna göre noktalı kareler, sonra atkı renk raporuna göre nokta­sız kareler doldurulur (B). Daha önce açıklandığı gibi, hem atkı hem de çözgü yönünde iki ya da daha fazla tekrarın gösterilmesi gerekir.

Renk    ve    Örgü    Efektlerinin Sınıflandırılması

Renk raporlarına göre, en   uygun sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

a) Basit   çözgü  renk  raporu,   ba­sit atkı renk raporu.

b) Karmaşık   çözgü   renk   raporu, basit atkı renk raporu.

c) Basit çözgü renk raporu,  kar­maşık atkı renk raporu.

d) Karmaşık   çözgü  renk   raporu, karmaşık    atkı    renk    raporu.

a  ve  d'deki  çözgü  ve atkı renk raporları   birbirinin   aynı  olabildiği  gibi farklı da olabilir. Her bir renk ra­poru ile her tür örgü kombinasyonla­rından elde edilecek desen türleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ek ola­rak, daha özel efektler için özel renk raporları ve örgüler de kullanılabilir. (Tablo 1).

Renk raporu

 

Basit örgü

 

Çizgili örgü

 

Kareli örgü

 

Basit çözgü renk raporu Basit atkı renk raporu

 

Basit desen

 

Çizgili desen

 

Kareli desen

 

Karmaşık çözgü renk raporu Basit atkı renk raporu

 

Çizgili desen

 

Çizgili desen

 

Kareli desen

 

Basit çözgü renk raporu Karmaşık atkı renk raporu

 

Diyagonal desen

 

Kareli desen

 

Kareli desen

 

Karmaşık çözgü renk raporu Karmaşık atkı renk raporu

 

Kareli desen

 

Kareli desen

 

Kareli desen

 

 

Tablo l

 

Aynı Renk Raporu ve Aynı örgü ile Varyasyon Oluşturma Yöntemleri

Renk ve örgü efektleri J4e yapı­lan desenlerde kullanılan yöntemler­den biri, renk raporu ve örgüyü de­ğiştirmeden, konumlarının değiştiril­mesiyle farklı desenlerin elde edile-bilmesidir. Şekil 117 ve Şekil 118'de bu konu ile ilgili desenler gösterilmiş­tir. Şekil 117 ve Şekil 118'de A'dan F'ye kadar olan her desen 2/2 pana­ma ve 4 koyu - 4 açık çözgü ve atkı renk raporlarıyla oluşturulmuştur.

Aynı renk raporu ve aynı örgü ile farklı desen elde etmek için iki yöntem uygulanır:

1-Şekil 117'de gösterildiği gibi çözgü ve atkı renk raporları değişti­rilmeden, örgüye her birimde farklı konumlarda başlanır.

2-Şekil 118'de gösterildiği gibi, bu sefer de örgünün konumu değişti­rilmeden, çözgü ve atkı renk raporla­rının konumu değiştirilir.

ikinci yöntemde çözgü ya da atkı renk raporlarının konumu değişti­rilebildiği gibi, her ikisi de birden de­ğiştirilebilir. Dikkat edilirse bazı de­senler arasındaki fark çok azdır, ör­nekler de göstermektedir ki; bu yön­temlerle çok çeşitli çizgili ve kareli desenler ekonomik olarak üretilebilir.

Basit Renk ve örgü Efektlerine örnekler

Bu tür kombinasyonlarda renk raporları düzenli (4 koyu, 4 açık - 3 koyu, 3 açık) ya da düzensiz (2 koyu,

1 açık - 3 koyu, 2 orta, l açık gibi) olabilir. Birçok güzel efekt çözgü renk raporundan farklı atkı renk ra­poru kullanarak elde edilir, örneğin:

2 koyu, 2 açık çözgü, l koyu, l açık atkı ya da 4 koyu, 4 açık çözgü, 2 koyu, 2 açık atkı gibi.

Basit örgü ve basit renk rapor­ları ile elde edilen efektler; devamlı çizgi efektleri, piyedepul, kuşgözü ve nokta efektleri, basamak efektleri, düz çizgi efektleridir.

Devamlı Çizgi Efektleri

Kumaşta uzunlamasına devam eden çizgi efektleri Şekil 119'da A' dan D'ye kadar verilmiştir. Şekil 119' daki desen A, 2/2 dimi ve 2 koyu -2 açık renk raporu ile elde edilen ti­pik çizgi efektini göstermektedir. B'den D'ye kadar olan çizgi efektleri ise az ya da çok simetrik özellikte­dir.

Şekil 117, 118 ve 119'daki bazı desenleri incelediğimizde, örgü ve renk raporlarının konumlarında yapı­lan değişikliğin, dikey ya da yatay çizgi efektlerinin yönlerini değiştirdi­ğini görmekteyiz, örneğin: Şekil 119' daki A, Şekil 117 ile 118'deki B ve D gibi.

Şekil 120'de bezayağı örgüsü ve çözgüde 2 koyu - 2 açık, atkıda ise

1 koyu - l açık renk raporu ile ya­pılmış bir kumaş örneği görülmekte­dir.

Şekil 121 A ve B'de örgüleri panama, renk raporları; A'da çözgü­de 2 koyu - 2 açık, atkıda 4 koyu -

2 açık, B'de ise çözgüde 2 koyu -2 açık, atkıda 6 koyu - 4 açık olan kumaş örnekleri görülmektedir.

Şekil 122 A ve B'de ise örgüle­ri 2/2 dimi, renk raporları; A'da cö7-güde 2 koyu - 2 açık, atkıda 2 koyu - 2 açık, B'de çözgüde 2 koyu - 2 açık, atkıda 4 koyu - 2 açık olan kumaş örnekleri görülmektedir.

Piyedepul     (Pied    de    Poule) Desenlendirme yöntemleri

Şekil 123'deki A ve B'de karak­teristik piyedepul desenleri verilmiş­tir. Her ikisinde de çözgü ve atkı renk raporları 4 koyu 4 açık, örgü ise 2/2 dimidir. Bu efektler arasında­ki ufak farklılıklar örgünün başlangıç noktalarının değiştirilmesiyle elde edilmiştir. Şekil 123'de B'de verilen desen piyedepul'un en çok kullanılan varyasyonunu göstermektedir. Şekil 124'te piyedepul deseni ile dokunmuş bir kumaş örneği görülmektedir. Bura­da örgü bezayağı, renk raporları ise; çözgüde ve atkıda 2 koyu - 2 açıktır.

Kuş Gözü Efektleri

Kuş gözü terimi, kumaş yüzeyi renkli nokta efektleriyle kaplı desen­ler için kullanılır. Şekil 125'de A'dan D'ye kadar örnekler verilmiştir. Bu efektler zemini oluşturan çözgü ile aynı renk atkı kullanıldığı zaman elde edilir.

Pratik olarak, en iyi nokta efektleri bütün basit çözgü ve atkı renk raporları ile elde edilebilir.

Düz Çizgi Efektleri

Bu desenler, iki, üç, dört ya da daha çok renkli yatay ya da dikey çizgileri kapsar. Bu terim genellikle her çizginin, bir iplik kalınlığında ol­duğu desenler için kullanılır. Uygun bir örgü ve uygun bir renk raporu ile, bir ya da iki iplik genişliğinde, düz çizgiler elde edilebilir. Dikey çizgilere örnek olarak Şekil 126'da A'dan D'ye kadar olan desenler veril­miştir. Şekil 126'daki ,A'da, bezayağı örgüsüne l koyu, l açık çözgü ve at­kı renk raporuyla tek iplikli dikey çizgi efekti, B'de ise 2/2 panama ör­güsüne 2 koyu, 2 açık çözgü ve atkı renk raporu ile iki iplikli dikey çizgi efekti örneği gösterilmiştir. C ve D! deki örneklerde ise 4'lü çözgü satine-si ile elde edilen benzer örnekler ve­rilmiştir. Bu örgü daha tok ve yumu­şak tutumu nedeniyle bazı tek iplikli çizgi efektli kumaşlarda bezayağı ör­güsüne oranla daha çok kullanılır. Ay­nı zamanda iki iplikli dikey çizgi efekti için kullanıldığında da 2/2 pa­nama örgüsüne oranla daha yumuşak tutumlu kumaşlar elde edilir.

Çizgi efektleri 4'lü satine ile elde edilebildiği gibi 4'lü dimi kulla­nılarak da elde edilebilir.

Şekil 127'deki A'dan D'ye kadar olan örnekler, Şekil 126'daki örnek­lerle benzerdirler. Fakat bu kez örgü ve renk raporları yatay çizgiler elde etmek üzere planlanmıştır.

Yatay çizgi efektleri tek başla­rına pek fazla kullanılmazlar. Genel­likle dikey çizgilerle, ya da diğer efektlerle birlikte kullanılırlar.

3'lü dimi ile yapılan çizgi efekt­leri Şekil 128'de A'dan D'ye kadar gösterilmiştir. A'da iki renkli dikey çizgi efekti, B'de üç renkli çizgi efekti, C ve D'de ise bunların yatay çizgi efektleri verilmiştir. Şekil 129' da verilen desen değiştirilmiş, 2/1 di­mi örgüsü ve iki koyu - iki orta -iki açık renk raporu ile elde edilmiş­tir. Burada yapı normal 3'lü dimi ör­güsüne göre daha gevşek olduğu için çözgü ve atkı sıklığı fazla olan kumaş­larda kullanılır. Böylece de kumaş da­ha ağırlaştırılmış olur. B'de ise 2/1 dimi özellikle dikey çizgi elde etmek için kullanılmıştır. Renk raporu da iki koyu - iki orta, iki koyu ve iki açıktır. Bu tür kalın çizgiler aynı za­manda çözgü satinesinin değiştirilmiş şekliyle kullanıldığı kumaşlarda da el­de edilir (desen C). A'dan C'ye kadar olan örnekler normal örgülerin çizgi efektleri elde etmek için nasıl değiş­tirilebildiğini göstermektedir.

Şekil 126, 127 ve 128'deki de­senler incelendiğinde net çizgi efekt­leri elde etmek için uygulanacak ku­rallar belirlenebilir. Çözgüde kullanı­lan renkler atkıda da kullanılmalı, di­key çizgiler için; her çözgü, karşılığı olan renkteki atkının altından, diğer renklerin üstünden geçmeli, yatay çizgiler için; her atkı, karşılığı olan renkteki çözgünün altından, diğer renklerin üstünden geçmelidir, örne­ğin; tek iplikli dikey çizgi efekti beş renkli yapılmak isteniyor ise seçilen örgü olan 5'li çözgü dimi örgüsünde, her çözgü sadece bir atkının altından geçmelidir. Şekil iSO'daki desen A'da çözgü renk raporu desenin altında her renk için farklı, bir işaretle gös­terilmiştir. Atkıların rengi ise kesiş­tikleri çözgüler ile aynı renkte seçi­lir (desen B). Birinci atkı birinci çöz­gü ile, ikinci atkı dördüncü çözgü ile, üçüncü atkı ikinci çözgü ile, dördün­cü atkı beşinci çözgü ile, beşinci at­kı üçüncü çözgü ile aynı renktedir.

Tek iplikli yatay çizgiler için, her atkı bir çözgünün altından diğer çözgülerin üstünden geçmelidir. Ve renk raporu altından geçtiği çözgü ile aynı renkte olmalıdır (desen C). Dikey çizgiler için verilen diğer örnekler 5'li saten örgüsü üzerine ku­rulmuştur. Şekil iSO'daki desen D'de çözgü, l koyu, 4 açık, desen E'de ise çözgü 2 koyu, 2 orta, l açıktır.

Şekil 131'de örgüsü panama, çözgü ve atkı renk raporu 2 koyu -2 açık olan bir kumaş örneği görül­mektedir.

Basamak Efektleri

Dikey ve yatay çizgiler, Şekil 132'deki A'dan D'ye kadar olan ör­neklerle gösterildiği gibi, diyagonal zig-zaglar şeklinde de olabilir. Basa­mak efektleri, çözgü ve atkı tesiri eşit olan dimi örgüleri üzerine kurulabilir. Renk raporu sayıları, örgü ra­porunun yarısına eşittir, örneğin; A'da örgü 2/2 dimi, çözgü ve atkı renk raporu l koyu, l açık, B'de örgü 3/3 dimi, çözgü ve atkı renk raporu, l koyu, 2 açık, C'de örgü 4/4 dimi, çözgü ve atkı renk raporu, 2 koyu, 2 açıktır. D'de ise örgü 2/2 dimi, çözgü ve atkı renk raporu 3 koyu, 2 açıktır.

Şekil 133'te örgü, 8'li dimi renk raporları 2 koyu - 2 açık olan bir ku­maş örneği görülmektedir.

Karmaşık   Renk   ve   örgü   Efekt­leri

Yollu Renk ve örgü Efektleri

Renk Raporu ve örgü Ko­numlarının Değiştirilmesi ile Yapılan Efektler

Daha önce, aynı örgü ve aynı renk raporunu kullanarak bunların bir­birleriyle ilişkilerindeki konumlarını değiştirme yöntemiyle birçok varyas­yon ' yapılabileceğinden söz edilmişti. Aynı şekilde bu varyasyonlar yollu desenlerde de yapılabilir.

Şekil 134'te çözgü renk rapo­runda yapılan değiştirme yöntemi de­sen A'da, örgüde yapılan değiştirme yöntemi ise desen B'de gösterilmiştir. Her iki örnekte de eşit genişlikte ve sayıda çizgi efekti vardır. Fakat her bölümün genişliği değiştirilerek çizgi sayıları ve uzunluklarında da çeşitle­meler yapılabilir. Şekil 134'teki desen A'da 2/2 panama örgüsü yüzeyin ge-nişliğince devam etmektedir. Fakat çözgü renk raporunda yapılan değişik­lik bu sürekliliği kesmektedir. Renk raporu 2 koyu - 2 açık giderken, her bölümün sonunda araya 4 açık konu­lursa renk raporu örgü ile farklı bir ilişkiye gireceğinden, rengin örgüye etkisi de farklı olacaktır.

Desen B'de ise renk raporu 2 koyu - 2 açıktır. Fakat bu sefer de desenin değişeceği yerde 2/2 panama örgüsünün konumunun değiştirildiğini görmekteyiz.

Şekil 134'teki desen A ile B karşılaştırıldığında, aynı görüntüyü el­de etmek için iki yöntem kullanıldığı göze çarpar. Birinci yöntem: çözgü renk raporunu değiştirme, ikinci yön­tem ise örgü konumunu değiştirmedir. Ama birinci yöntem tahar değişikliği gerektirmediği için daha uygundur.

Yukarıdaki iki yönteme ek ola­rak, basit bir atkı renk raporu ile ol­dukça değişik varyasyonlar yapılabi­lecek diğer yöntemler de vardır. Bun­lar;

a) basit örgü ve karmaşık   çözgü renk raporu,

b) yollu    örgü    ve    basit    çözgü renk raporu,

c) yollu örgü ve karmaşık   çözgü renk raporu ile yapılanlardır.

Basit örgü ile Basit Atkı Renk Raporu ve Karmaşık Çözgü Renk Raporu Efektleri

Bu konu ile ilgili örnekler Şekil 135'te A'dan F'ye kadar gösterilmiş­tir. Şekil 135'teki desen A ve B'de örgü 2/2 panama, karmaşık çözgü renk raporu ise 2 koyu - 2 açık ve 4 koyu - 4 açıktır. Fakat atkı renk raporları farklıdır. Desen C'de ise ay­nı örgü, çözgüde l koyu - l açık ve 2 koyu - 2 açık, atkıda l koyu, l açık renk raporuyla renklendirilerek değişik bir efekt elde edilmiştir. Şe­kil 135'te verilen D'den F'ye kadar olan desenlerde 2/2 dimi örgüsüne farklı çözgü ve atkı renk raporları uygulanmıştır.

Şekil 135'de verilen tüm desen­lerde iki farklı örgü ile, üç farklı karmaşık çözgü renk raporu ve üç basit atkı renk raporu kullanılmıştır. Şekil 136'da basit örgü ile basit atkı renk raporu ve karmaşık çözgü renk raporu ile dokunmuş iki kumaş örne­ği görülmektedir.

Yollu örgü ile Basit Atkı Renk Raporu ve Basit Çözgü Renk Raporu Efektleri

Şekil 137'de verilen desenlerden A ve B'de atkı ve çözgü renk rapor­ları 2 koyu - 2 açıktır. Her iki dese­nin sağ taraflarındaki bölümler 2/2 dimi örgüsünden meydana gelmiştir ve görünümleri aynıdır (yönleri dışın­da). Sol taraflarındaki bölümlerde ise örgü değişik olduğu için görüntüleri de farklıdır.

Şekil 137'deki desen C ve D'de ise renk raporları atkıda iki koyu, 2 açık, çözgüde 4 koyu, 4 açıktır. Fa­kat desen C'de motifli dimi örgüsü ile 2/2 dimi örgüsü, desen D'de 8 çerçeveli fantezi örgü ile 2/2 kırık dimi örgüsü kombine edilmiştir.

Desen E'de elde edilen efekt için, 4 koyu, 4 açık çözgü ve atkı renk raporu ile, 2/2 panama ve mo­tifli dimi örgüsü kombinasyonu yapıl­mıştır.

Desen F'de ise 2 koyu, 2 açık renk raporuna, 2/2 panama ve kuş gözü örgüsü kombinasyonu uygulan­mıştır. Şekil 138'de yollu örgü ile ba­sit atkı renk raporu ve basit çözgü renk raporu ile dokunmuş kumaş ör­neği görülmektedir.

Yollu örgü ile Basit Atkı Renk Raporu ve Karmaşık Çözgü Renk Raporu Efektleri

Şekil 139'da verilen konu ile il­gili tüm örneklerde karmaşık çözgü renk raporu 2 koyu - 2 açık ve bunu izleyen 4 koyu - 4 açık, atkı renk raporu ise 2 koyu - 2 açıktır. Desen A ve B'de 2/2 dimi örgüsü başka ör­gülerle kombine edilmiştir. Desen C ve D'de ise 2/2 panama ile 2/2 dimi örgüsü, motifli dimi örgüsüyle birlik­te kullanılmıştır.

Desen E'de 8'li fantezi dimi ile 2/2 kırık dimi örgüsü, F'de 2/2 dimi örgüsü ile bir başka örgünün kombi­nasyonu vardır.

Şekil 137 ve Şekil 139'daki tüm desenlerde örgülerin kullanıldığı alan­lar eşit alınmıştır. Bu alanların geniş­likleri farklılaştırılarak da çeşitli de­senler elde edilebilir. Bunun bir örne­ğini Şekil 140'ta görebiliriz.

Ekoseli Renk ve örgü Efektleri

örgü ve Renk Raporlarının Konumlarının Değiştirilmesi ile Yapılan Efektler

Şekil 141'de verilen A ve B de­senlerinde, örgü ve renk raporlarının birbirleriyle olan ilişkilerindeki konum­larının değiştirilmesiyle elde edilen ekose efektleri verilmiştir. Her iki desende de örgü 2/2 panama, çözgü ve atkı renk raporları 2 koyu, 2 açık­tır. Desen A'da örgü devam ederken renk raporu araya 4 açık rengin gir­mesiyle kesilmiş ve böylece de çizgi­lerin yönleri değişmiştir.

Desen B'de ise aynı efekt, çöz­gü ve atkı renk raporu yerine örgüde yapılan kesilme ile elde edilmiştir. Her iki desen de incelendiğinde; bi­rincisinin ikincisinden daha uygun ve ekonomik olduğu görülür. Çünkü ikin­ci desen özel tahar gerektirir.

Aynı zamanda hem örgü, hem de renk raporlarında yapılan değişik­liklerle de ekose efektleri elde edile­bilir (Tablo 2)

Basit örgü

 

Karmaşık çözgü renk raporu

karmaşık atkı renk raporu

 

Yollu örgü

 

Basit çözgü renk raporu,

 

karmaşık atkı renk raporu

 

Yollu örgü

 

Karmaşık çözgü renk raporu,

 

karmaşık atkı renk raporu

 

Diyagonal örgü

 

Karmaşık çözgü renk raporu,

 

basit atkı renk raporu

 

Diyagonal örgü

 

Karmaşık çözgü renk raporu,

 

karmaşık atkı renk raporu

 

Ekose örgü

 

Basit çözgü renk raporu,

 

basit atkı renk raporu

 

Ekose örgü

 

Karmaşık çözgü renk raporu,

 

basit atkı renk raporu

 

Ekose örgü

 

Basit çözgü renk raporu,

 

karmaşık atkı renk raporu

 

Ekose örgü

 

Karmaşık çözgü renk raporu,

 

karmaşık atkı renk raporu

 

 

Tablo 2

Basit örgü ile Karmaşık Çöz-gü ve Atkı Renk Raporu Efektleri

Bu kombinasyonlar Şekil 142'de-ki A ve B desenlerinde gösterilmiş­tir. Her iki örnekte de çözgü ve atkı renk raporları 2 koyu, 2 açık ve 4 koyu, 4 açıktır. A'da örgü 2/2 dimi, B'de ise 2/2 panamadır.

Dikkat edilirse her iki desende de dört farklı efekt vardır, l'inci bö­lümdeki efekt 2 koyu, 2 açık çözgü ve atkı renk raporundan, 2'nci bölüm­deki efekt 2 koyu, 2 açık çözgü ve 4 koyu, 4 açık atkı renk raporundan, 3'üncü bölümdeki efekt 4 koyu, 4 açık çözgü ve 4 koyu, 4 açık atkı renk raporundan, 4'üncü bölümdeki efekt ise 4 koyu, 4 açık çözgü ve 2koyu, 2 açık atkı renk raporundan oluşmuştur.

En iyi ekose efektleri daima çözgü ve atkı renk raporları aynı ol­duğu zaman elde edilir.

Şekil' 143'de basit örgü ile kar­maşık çözgü ve atkı renk raporu ile dokunmuş kumaş örneği görülmekte­dir.

Basit ve Karmaşık Çözgü Renk Raporları ile Yollu Örgü ve Karmaşık Atkı Renk Ra­poru Efektleri

Şekil 144'te desen A'da yollu bir örgü ile, 2 koyu - 2 açık basit çözgü renk raporu ve 2 koyu - 2 açıktan sonra 4 koyu - 4 açık gelen karmaşık atkı renk raporu kullanılmış­tır. Desen B'de ise yine yollu örgü kullanılmıştır. Yalnız bu kez çözgü ve atkı renk raporu karmaşıktır. Bu iki deseni incelediğimizde, her çey­rek parçasının farklı efektlerden oluş­tuğunu görebiliriz. Bu sonuç aynı örgü üzerinde farklı renk raporları kullan­maktan, ya da farklı örgülere benzer renk raporları uygulamaktan çıkmış­tır.

Basit ve Karmaşık Atkı Renk Raporları ile Karmaşık Çözgü Renk Raporu ve  Yatay Yollu örgü Efektleri

Bu tür düzenlemeler Şekil 145' deki desen A ve B'de gösterilmiştir, iki örnekte de iki basit örgü çapraz ya da yatay bantlar halinde yerleşti­rilmiştir. Çözgü renk raporları 2 koyu - 2 açıktan sonra gelen 4 koyu - 4 açıktır. A'daki efekt basit atkı renk raporu ile, B'deki efekt ise karmaşık atkı renk raporu ile elde edilmiştir. Bu düzenlemelerin bir öncekilerden farkı daha basit tahar gerektirmele­ridir. Fakat diğerlerinde de daha kısa armür planları kullanılır.

Basit ve Karmaşık Atkı Renk Raporları   ile   Basit   ve   Kar­maşık    Çözgü    Renk    Racoru ve Ekose örgü Efektleri

Ekose örgü ile çeşitli atkı ve çözgü renk raporlarının düzenlemele­ri Şekil 146'da desen A ve B'de ve­rilmiştir. Desen A'da atkı renk rapo­ru karmaşık, çözgü renk raporu basit, desen B'de ise atkı ve çözgü renk raporları karmaşıktır, örgüleri ekose biçiminde düzenlerken dikkat edilecek nokta; atkı ve çözgü yönünde uzun atlamaların oluşmasını önlemektir. Ay­rıca her bölümün boyutu eşit olmak zorunda değildir.

Figürlü Renk ve örgü Efektleri

Basit ve Karmaşık Renk Ra­porları ile Yapılan Figürlü Efektler

Ekose desenlerden başka, bakla­va ya da geometrik olmayan desen­lerde renk ve örgü efektleriyle elde edilebilir. Bu tür kumaşlar daha çok kadın elbiselik ve mantoluklarında kullanılmaya uygundur. Şekil 147'de verilen desen baklava zemin üzerine oturtulmuştur, örgüler, 2/2 panama, 1/3 ve 3/1 dimidir. Renk raporu 4 koyu - 4 açıktır. Bu desen, örgülerin baklava formunda düzenlenme yönte­mine bir örnektir. Dikkat edilecek noktalar;

a) örgülerin köşelerinde uzun atlamaların olmaması,

b) örgü ve renk raporunun, iste­nilen efekti çıkaracak şekil­de kombine edilmesidir.

Şekil 148'de ise geometrik ol­mayan figür oluşturma örneği veril­miştir. Çözgü ve atkı renk raporları l koyu - l açıktır. Bezayağı örgüsü ise zemin ve figür alanlarında farklı konumlarda kullanılmıştır. Sonuçta, figür yatay çizgilerden, zemin ise di­key çizgilerden oluşmuştur. Bu yön­de çözgü ve atkı raporları çok sayı­da iplikten meydana gelir. Burada yalnızca çok küçük bir parçası göste­rilmiştir. Figür ve zeminin birleşme yerlerinde iki dolu ya da iki boş nok­ta yan yana gelmiştir. Bu da figürün sınırlarının daha belirginleşmesine yardımcı olur.

Özel örgülerin Figürlü Efekt­ler Oluşturmak için Düzen­lenmesi

Şekil 149'daki A ve B desenle­rinde basit renk raporu ile küçük fi­gürlü efektler gösterilmiştir. Her ikisinde de aynı renk raporu ve farklı örgü ile benzer formlar elde edilmiş­tir. Desen A'da 3/3 balıksırtı örgü kullanılmıştır. Fakat bu efektleri elde etmek için, değiştirilmiş ana örgüle­rin yalnızca sınırlı bir kısmı kullanıla­bilir. Desen B'de ise aynı renkteki çözgüler ile atkıların birbirleriyle ke­siştikleri alanlarda bezayagı örgüsü kullanılmıştır. Bu, kumaşa istenilen sağlamlığı vermek için seçilen bir yöntemdir. Böylece desen B, desen A ile aynı efektte olmasına rağmen, elde edilen kumaş desen A ile yapı­landan daha sıkıdır.

Bu tür figürlü efektleri elde et­mek için kullanılan desenleme yönte­mi şöyledir: önce istenilen biçim çok hafif olarak işaretlenir. Sonra, kulla­nılacak renk raporu atkı ve çözgü yö­nünde yerleştirilir. Daha sonra: a) Her rengin, kendi rengi ile örgüye girece­ği bölgelere bezayagı örgüsü ya da başka bir basit örgü yerleştirilir, b) Koyu renkli çözgülerin açık renkli atkılarla kesiştiği alanlarda motif içinde ise tüm kareler doldurulur. Motif dışında ise boş bırakılır, c) Ay­nı şekilde koyu renkli atkılar ile açık renkli çözgülerin kesiştiği alanlar mo­tifin içinde ise boş bırakılır, motifin dışında ise doldurulur. Bu sistem Şe­kil 150'de gösterilmiştir. Bu sistemle çok değişik efektler elde edilebilir.

tekstilsayfasi.blogspot.com