Telefon: 0224 220 84 24

 

MODA OLGUSU VE RENK TRENDLERİ
Latince moda, modus ve modermus kelimelerinden türetilen moda ve modern kelimeleri 
“hemen’’,’’şimdi”, düne ait olmayan anlamlarını taşımaktadır. Moda kelimesi, değişiklik ihtiyacı veya 
süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik anlamındadır. Ayrıca tarz, yol, şekil, hareket, 
davranış, yaşam biçimi gibi genel anlamının altında kişilerin gündemde olan giyinme biçimlerini 
tanımlamak için kullanılmaktadır. Moda yalnızca giyime özgü olmayıp, belirli bir süreçte kişilerce kabul 
gören yaşam biçimi, konuşma, yürüme, yeme içme gibi tavırları yansıtabilmektedir. 
 Moda dünya ölçüsünde bir olgudur. Modayı günün aktüel ve geçerli toplumsal olayları yönlendirir. 
Toplumsal yapıda yaşanan sarsıntılar, ani ekonomik sıçramalar, teknolojik gelişmeler, sanat akımları, din, 
dil, ırk, ekonomik gerileme ya da kriz dönemleri modayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 
faktörlerdendir. Moda kavramı içerisinde renk faktörünün rolü yadsınamayacak kadar büyüktür. Renkler 
belirli dönemleri ve olayları ifade edebilen güçlü birer semboldürler. 
Moda Değişimleri 
Trend kelimesinin sözcük anlamı bir gidişin, bir sürecin kısa ve uzun dönemde aldığı doğrultu ya da 
kazandığı eğilimdir. Moda trendleri, hangi modanın hangi doğrultuda ilerlediğini belirlemektedir.Bir 
sezondan bir sonrakine göre, modada yaşanan değişikliklere örnek olarak, eteklerin uzun ya da kısa, 
kravatların geniş ya da dar olması, mavi rengin mi yoksa sarı rengin mi moda olacağı gibi değişimler 
gösterilebilir. Toplum ve kişiler sürekli bir değişim içinde olduğuna göre, modanın da bu değişime dahil 
olması kaçınılmazdır. Çoğunlukla giyim tarzlarımız, renk tercihlerimiz ve yaşam stillerimiz 
kişiliklerimize işaret etmekte ve içinde bulunduğumuz toplumun tavrı ile ilgili ipuçları barındırmaktadır. 
Moda ve buna bağlı olarak gelişen giyim ilgili sergilenen tavırlar kültür bazlıdır. Kişilerin doğdukları
andan itibaren birçok konudaki zevki, kabul ve takdir görecek koşullara göre şekillenmektedir. Ait olunan 
toplumdaki değişiklikler o toplumun bireylerinde de değişikliklere sebep olmakta, bugün güzel ya da 
mükemmel olarak tanımlanan bazı zevkler, gelecekte bu etkisini yitirebilmektedir. Bu değişim süreci, 
müzikle, sanatla, felsefeyle, dinle, ahlaki değerlerle, ekonomik ve kültürel değişimlerle ilişkilidir.. 
 Modada zamanın ünlü tasarımcılarının etkileri ile yaşanan değişimler zaman zaman yanlış
yorumlanabilmektedir. Çünkü modanın değişim döngüsü daha karmaşık moda trendlerinin dünya 
üzerinde yayılımı önceleri yıllar almaktayken, günümüzde komünikasyon çeşitliliği sayesinde moda 
trendleri anında erişilebilir hale gelmiştir. Tasarımcıların bu süreçteki rolü içinde bulunulan zamanın 
ruhunu yansıtabilme ve bu yansımaları ifade edebilecek stilleri yaratabilmektir. Tasarımcı tüketicinin 
zevk, ihtiyaç ve arzularına rehber olabilmeli, hatta bunu zaman zaman tüketici bu arzusunun bilincine 
varmada, bu öngörü ile hareket edebilmelidir. Bununla birlikte yeni bir moda, ancak sunulduğu kişilerce 
istekli bir şekilde kabul görürse işlevsel hale gelebilmektedir. 
Renk Trendlerinin Belirlenme Süreci 
Renk yaşamlarımızın en büyük keyiflerinden biridir, rengin kullanım alanları ve arayışlarının bir sonu 
yoktur.Renkler yaşamla, sanatla, tasarımla, hayat stillerimizle ve modayla iç içedir. Medeniyetin ilk 
günlerinden beri renk, yaşam tarzlarımızın, dışa vurumun, dekorasyonun ve tasarımın önemli bir parçası
olmuştur. Günümüzde rengin ve çeşitliliğin kullanım alanları oldukça hızlı ilerlemektedir. Renk, tasarım 
ve moda, dünya üzerinde tamamen özgür bir şekilde yayılmaktadır. Rengi çözümlemeye karşı duyulan 
ihtiyaç, günümüzde şimdiye dek hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bu sebeple renk tahminciliği, 
değişen moda dünyasının ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için olmazsa olmazlardan biridir. 
Renklerin pek çok kişisel ve duygusal anlamları mevcuttur, yeni renk trendlerini belirlemek sezgilerin 
kombinasyonuyla ilgili bir süreç olmakla birlikte iyi bir öngörü ve piyasa araştırması da gerektirmektedir.92
Resim 4.16: Sezon Defileleri 
 Renk teorileri, renk oluşturma ve uygulama gibi konularda pek çok literatüre rastlanırken, moda ve 
renk tahmin süreci ile ilişkili oldukça az bilgi mevcuttur. Renk tahminciliği oldukça karmaşık ve sezgisel 
bir süreçtir. Metodolojisiyle ilgili çok az bilgi bulunmasına rağmen moda ve tekstil endüstrisini 
yönlendiren faktörlerin en başında gelmektedir. Renk tahminciliği, müşterek bir süreç olan moda ve trend 
tayinlerinin birincil ögesidir. Bu aşamada bireysel ya da ekipsel bir çalışma ile renklerin, kumaşların, 
ürünlerin ve aksesuarların tayinleri yapılır ve yakın gelecekte yaklaşık iki sene sonra tüketicilerin 
beğenisine sunulacak bitmiş ürünler belirlenir. 
 Renklerin tahmin süreci, birikim, değerlendirme, analiz etme, bilgileri yorumlama, tüketiciler 
tarafından arzu edilen renk gruplarını sezinleme, ilham ve yaratıcılığın bir bütünüdür. Trend belirleme 
süreci ile ilişkili olarak tahmincilerin trendleri öngörmesi ya da onları yaratmaları şeklinde iki ayrı görüş
mevcuttur. Her geçen on yılda daha karmaşık hale gelen bir zaman periyodu işin içine karışmaktadır. 
 Moda tahminciliği, konfeksiyon ve aksesuar tasarımlarını tüm açılardan kapsarken, renk tüketicinin 
seçim aşamasında oldukça önemli bir faktördür. Renk tahminciliği sektörde farklı bir yere sahiptir. Elde 
edilen bilgiler, trend tahmin paketleri halinde tekstil ve moda endüstrisine sunulmaktadır. Endüstride ise 
bu bilgiler yön, öneri ve ilham kaynağı olarak kullanılmaktadır. Daha sonra tasarımcı kendi firma 
profiline uygun renk paletine karar vermektedir. Üreticiler yeni sezon ürünlerini oluşturabilmek için 
kendi profillerine uygun moda trendlerine renk paletlerini de ekleyerek kolleksiyonlarını
hazırlamaktadırlar. Tüketicilerin satın alacakları ürünün seçim sürecinde renk büyük bir rol 
oynamaktadır. 93
Resim 4.17: Renk tahminlerine göre hazırlanmış bir çorap firmasının reklamı
 Sezon renkleri günümüzde modayı yönlendiren büyük bir güç haline gelmiştir. Renk tahmincileri, 
üreticiler ve tüketiciler arasında kalan iletişim boşluğunu doldurmuşlar ve giderek karmaşıklaşan bu 
durumdan yararlanarak pazarlama stratejileriyle bir avantaj kazanmışlardır. Renklerle ilgili çeşitli 
kuruluşlarca verilen servis, tüketicinin umduğu, talep ve tercih ettiği renkleri, endüstrinin üretim 
planından önce çözümleyerek üreticiyi bu süreçte yaşanacak yükten kurtarmak adına geliştirilmiştir. 
Resim 4.18: Renk pantoneleri 
 Renk tahminciliği ile ilgili bir örnek vermek bu konuyu açmada faydalı olacaktır. İnternet tabanlı
çalışan bir servis olan Trendstop sezondan 18 ay önce sezona ait renk paletleri, desen önerileri ve renk 
kombinasyonları ile ilgili hizmet sunmaktadır. Trendstop öngördüğü renk paletlerinin çıkış noktalarını
çeşitli analizlerle açıklayarak, bu servisten yararlanan müşterileri için detaylı raporlar hazırlamaktadır. 
Pantone renk sistemi ile sunulan paletler üyelik sistemi ile müşteriler tarafından bilgisayar ortamında 
kaydedilip tasarım programlarında direkt olarak kullanılabilmektedir.94
Özet 
Her insan bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 
sürekli bir renk tercihi yapmaktadır.Yaygın bir 
iletişim biçimi olan renk, güçlü bir ifade 
yöntemidir.Renk kavramını açıklarken, sözcük 
anlamını tanımlayarak yapılan başlangıcın 
ardından değinilmesi gereken oldukça fazla unsur 
mevcuttur. Renkleri tekstil ve moda tasarımı
içerisinde daha bilinçli irdeleyebilmek için 
renklerin fiziksel ve psikolojik özelliklerinin 
bilincinde olmak gerekmektedir. 
Moda kavramı, kelime anlamının altında bir çok 
alt anlamı kapsamaktadır.Moda, sürekli değişen 
ve içinde bulunulan zamanı yansıtan bir olgudur. 
Her dönemin genel ruh halini ifade etmiş, 
teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmelerle gün 
geçtikçe küresel bir boyut kazanmıştır. 
Giysiler yalnızca korunma ve kullanışlılık 
amaçlarından sıyrılmış, bireyin kendini ifade 
şekline dönüşmüştür. Çeşitli tarzlar, formlar ve 
renkler, içinde bulunulan dönemin modası
olmakta, bu modanın ortaya çıkışını, döneme 
damgasını vuran bir çok sosyolojik, ekonomik ve 
kültürel faktörler belirlemekte, değişikliğe 
duyulan ihtiyaç da moda döngüsünü 
tetiklemektedir. 
Geçmişe bakıldığında, her dönemi ifade eden 
‘trend’ler net bir şekilde algılanmaktadır. Değişen 
moda trendlerini incelemek, günümüzde ve 
gelecekte ortaya çıkacak trendleri öngörmek 
konusunda bir anahtar gibi görülebilir.Bu bilinçle 
moda tahminciliği giderek önem kazanan bir 
sektör olarak göze çarpmaktadır. 
Renkler, moda olgusu içerisinde büyük öneme 
sahiptir; trendlerin ortaya çıkış aşamasında renk 
faktörü başlı başına ayrı bir alan olacak kadar öne 
çıkmaktadır. Renkler yaşamla, sanatla, tasarımla 
ve modayla iç içedir. Renk kavramını tüm 
yönleriyle anlamak, rengin moda içerisindeki 
yerini kavramak için gerekli bir unsurdur. Bu 
sebeple renk trend öngörülerini sunan 
kuruluşlarda renk uzmanları, tasarımcılar, 
sosyologlar ve psikologlar gibi çeşitli alanlarda 
renk bilgisine sahip kişilerin oluşturduğu bir ekip 
çalışması söz konusudur. 
Renklerin herkes için geçerli olmak üzere, dikkat, 
uyarı, yasaklama, yönlendirme gibi sembolik 
işlevleri vardır. Sahip olduğu sembolik 
özellikleri, rengi günlük yaşantıda bir iletişim
aracı olarak da karşımıza çıkartmaktadır. 
Giysiler, insanların kendilerini değişik renklerle 
ifade etmeleri ve içinde bulundukları toplumla 
olan ilişkilerini belirlemesi acısından önemli bir 
faktördür. Renk beğenisi her insanda farklıdır ve 
konuya uygunluğa, modaya, toplumsal yargılara, 
kültür düzeyine, yaş cinsiyete ve alışkanlıklara 
göre değişmektedir. 
İs giysileri ve üniformalar tasarlanırken, çalışanı
dışarıdan gelebilecek kazalara karşı koruması ve 
çalışanın iş performansını arttırması için rengin 
uyarıcı ve koruyucu işlev özelliklerinden 
faydalanılmaktadır. Sonuç olarak renk, işlevsel 
özelliklerinden ötürü, tekstil tasarımının en 
önemli elemanlarındandır. Dolayısıyla tekstil 
ürünleri tasarlanırken rengin işlevle olan ilişkisi 
göz önünde bulundurulmalıdır. aksiyon.com
1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.